Thursday, May 30, 2024

Κανόνες, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Ενοίκων για Διαμονή

Η ΠΕΟ Λεμεσού ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων / δωματίων τα οποία διαθέτει
σε ενοίκιο που επιχορηγεί, σε φοιτητές με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

 1. Προϋποθέσεις επιλογής ενοίκων
  Για να συμπεριληφθεί κάποιος φοιτητής στη διαδικασία επιλογής ενοίκων
  για τα διαμερίσματα / δωμάτια που διαχειρίζεται η Επιτροπή Φοιτητικών
  διαμερισμάτων ΠΕΟ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΕΦΔΠΛ θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής
  προϋποθέσεις.
  1.1 Ο Γονέας η οι γονείς να είναι μέλη της ΠΕΟ.
  1.2 Να έχει την ιδιότητα του φοιτητή κατά τον χρόνο της αίτησης.
  1.3 Να έχει υποβάλει αίτηση διαμονής μαζί με όλα τα απαιτούμενα
  πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών υποβολής
  αιτήσεων
  1.4 Για φοιτητές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια το κατά κεφαλήν
  ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας να μην ξεπερνά τις
  14.000 ευρώ.
  1.5 Να έχει μόνιμη κατοικία πέραν των 25 χιλιομέτρων απο το κέντρο
  της πόλης.
 2. Κατανομή κλινών.
  Οι κλίνες που διατίθενται σε φοιτητές πτυχίου στη βάση
  κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων κατανέμονται μετα απο αποφαση της ΕΦΔΠΛ :

  3.1 Κριτήρια Αξιολόγησης Αιτήσεων για φοιτητές με
  κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
  Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τους κανόνες μοριοδότησης
  κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Οι δικαιούχοι φοιτητές που δεν σχετίζονται
  με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ή άλλα κριτήρια υποβάλλουν δήλωση
  ενδιαφέροντος και η αξιολόγηση γίνεται ανά κατηγορία.
  3.2 Χρόνος Υποβολής αίτησης.
  Η υποβολή των αιτήσεων διαμονής γίνεται κάθε χρόνο σε ημερομηνίες που
  ανακοινώνονται από την Επιτροπή Φοιτητικών Διαμερισμάτων ΠΕΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ως
  εξής:
  3.2.1 Οι υφιστάμενοι (παλαιοί) φοιτητές περιλαμβανομένων των στρατιωτών
  που κράτησαν θέση εντός του Ιουνίου που προηγείται της έναρξης του
  ακαδημαϊκού έτους.
  3.2.2 Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές τέλη Ιουλίου αρχές Αυγούστου.
  3.2.3 Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των
  καθορισμένων προθεσμιών, οι οποίες καθορίζονται από την ΕΦΔΠΛ. Οι
  ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές.
  Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
  Αιτήσεις με ελλιπής δικαιολογητικά δεν θα μοριοδοτούνται.
  3.3 Η ΕΦΔΠΛ θα αξιολογεί τις αιτήσεις στη βάση των καθορισμένων κριτηρίων
  και η κατανομή των φοιτητών στα διαμερίσματα θα υποβάλλεται στην Επιτροπή
  κατανομής των φοιτητικών διαμερισμάτων για έγκριση αρχές Αυγούστου.
 1. Διαδικασία μοριοδότησης και κατανομής
  διαμερισμάτων/δωματίων.
  Με βάση τα πιο πάνω κριτήρια ακολουθείται η εξής διαδικασία μοριοδότησης.
  4.1 Για κάθε αίτηση αθροίζονται οι μονάδες που αντιστοιχούν στα πιο πάνω
  κριτήρια αξιολόγησης των διαθέσιμων διαμερισμάτων/δωματίων.
  4.2 Με βάση την κατάταξη σε συνολικές βαθμολογίες γίνεται η κατανομή μέχρι
  εξαντλήσεως των διαθέσιμων διαμερισμάτων/δωματίων.
  4.3 Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων αιτήσεων με την ίδια συνολική
  βαθμολογία από τον αριθμό διαθέσιμων διαμερισμάτων/δωματίων
  προτεραιότητα δίδεται στην αίτηση που συγκεντρώνει περισσότερα μόρια στην
  κατηγορία των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων . Σε περίπτωση που τα μόρια
  είναι τα ίδια η κατάταξη γίνεται με βάση το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα
  της οικογένειας.
  4.4 Ο πίνακας με τους δικαιούχους διαμερίσματος/δωματίου γίνεται με βάση τη
  μοριοδότηση από τριμελή επιτροπή της ΕΦΔΠΛ που ορίζει η Γραμματεία του Τ.Σ.
  ΠΕΟ ΛΕΜΕΣΟΥ.
 2. Διαδικασία ενστάσεων.
  5.1 Σε περίπτωση που όπου οποιοσδήποτε αιτητής κρίνει ότι έχει γίνει λάθος
  κατά την αξιολόγηση της αίτησης του, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από
  την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γραπτώς και αιτιολογημένα ένσταση.
  5.2 Σε περίπτωση ενστάσεων αυτές θα επανεξετάζονται από την ΕΦΔΠΛ.
 3. Συμφωνία ενοικίασης.
  6.1 Κάθε φοιτητής συνάπτει συμφωνία ενοικίασης με την ΕΦΔΠΛ. Η διάρκεια
  είναι 12 μήνες.
  6.2 Η συμφωνία ενοικίασης θα υπογράφεται από τα μέρη, πριν την παραλαβή
  του διαμερίσματος/δωματίου, σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από την
  ΕΦΔΠΛ.
 4. Πληρωμή εγγύησης/ενοικίων.
  7.1 Αμέσως μετά την κατανομή των διαμερισμάτων/δωματίων κάθε ένοικος θα
  πρέπει να καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΦΔΠΛ το ποσό που
  εκάστοτε καθορίζεται από την ΕΦΔΠΛ ως εγγύηση και την 1η δόση ενοικίων,
  ανάλογα με τον τύπο δωματίου που του έχει παραχωρηθεί και σύμφωνα με τα
  ποσά που αναγράφονται στο συμβόλαιο του.
  7.2 Τα ενοίκια είναι προπληρωτέα και καταβάλλονται στην αρχή κάθε μήνα με
  τραπεζική εντολή.
  7.3 Νοείται ότι όσοι ένοικοι ανανεώνουν το συμβόλαιο τους δεν χρειάζεται να
  καταβάλουν εκ νέου την εγγύηση.
 5. Παράδοση δωματίων.
  8.1 Για τους νεοεισερχόμενους Φοιτητές η παράδοση γίνεται εντός περιόδου 3
  ημερών, στα τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου.
  8.2 Η παραλαβή των διαμερισμάτων/δωματίων γίνεται από τους ίδιους τους
  δικαιούχους μετά την υπογραφή της συμφωνίας ενοικίασης και εφόσον
  παρουσιάσουν αποδείξεις πληρωμής της εγγύησης και της 1ης δόσης ενοικίου.
 6. Γενικές διατάξεις.
  9.1 Στις τιμές ενοικίου συμπεριλαμβάνονται η σύνδεση με το διαδίκτυο και τα
  τέλη σκυβάλων.
  Σε κάθε διαμέρισμα υπάρχει ξεχωριστός μετρητής.
  Στα μονά διαμερίσματα το ρεύμα και το νερό θα μεταφέρονται στον ενοικιαστή,
  τα οποία και θα πληρώνει.
  Διαμερίσματα με δύο η τρία δωμάτια οι λογαριασμοί θα παραμένουν στον
  ιδιοκτήτη ο οποίος μέσον του διαχειριστή θα κατανέμει τα ποσά στους
  ενοικιαστές.
  9.2 Απόκρυψη η/και προσκόμιση από τον αιτητή οποιουδήποτε ψευδούς
  στοιχείου συνεπάγεται με απόρριψη η και απομάκρυνση του αιτητή από τα
  φοιτητικά διαμερίσματα.
  Εγκρίθηκε από την Γραμματεία του Τ. Σ ΠΕΟ ΛΕΜΕΣΟΥ την ……………………