Ιστορικό Εργατικό Μουσείο ΠΕΟ

Δραστηριότητες έργου

Ο συντονιστής του έργου έχει αναθέσει στο Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου την υλοποίηση Παγκύπριας Δημοσκόπησης για να εντοπιστούν οι κύριοι προβληματισμοί των νέων αναφορικά με τις τέσσερις θεματικές των εργαστηρίων.

 

Δραστηριότητες έργου

 

  1. Δημοσκόπηση

Ο συντονιστής του έργου έχει αναθέσει στο Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου την υλοποίηση Παγκύπριας Δημοσκόπησης για να εντοπιστούν οι κύριοι προβληματισμοί των νέων αναφορικά με τις τέσσερις θεματικές των εργαστηρίων.

Η Δημοσκόπηση σχεδιάστηκε με την μέθοδο του στρωματοποιημένου δείγματος με κριτήρια την ηλικία (16 χρ.-30 χρ.), το φύλο, την εθνική καταγωγή(Ε/Κ, Τ/Κ) και το χώρο κατοικίας (περιφέρεια, αστικό κέντρο)

Η Δημοσκόπηση στοχεύει να συμπεριλάβει τις απόψεις 100 νέων και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό των επιμέρους ζητημάτων που θα απασχολήσουν τα θεματικά εργαστήρια και κατ’ επέκταση τον καθορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για τον εντοπισμό των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση πέραν από τον συντονιστή θα συμβάλουν επίσης και το Γραφείο Νεολαίας και το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων της ΠΕΟ

Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ σε συνεργασία με τον συντονιστή θα αναλάβει το σχεδιασμό του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, την αποστολή του ερωτηματολογίου με ηλεκτρονικό σύνδεσμο (Link) σε οργανισμούς και άτομα, τη συλλογή και ανάλυση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων με τη χρήση του προγράμματος ανάλυσης δεδομένων SPSS, τη συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων, την προετοιμασία κειμένου για την παραγωγή του ενθέτου, τη δημιουργία παρουσίασης (PPP) με τα κυριότερα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ θα έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει τα κυριότερα αποτελέσματα της δημοσκόπησης στο Παγκύπριο Δικοινοτικό Συνέδριο και στην Τελική Διάσκεψη.

Τα αποτελέσματα της Δημοσκόπησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα.

  1. 2.       Θεματικά Εργαστήρια Ε/Κ και Τ/Κ

Ο συντονιστής του έργου σε συνεργασία με το Γραφείο Νεολαίας και το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων της ΠΕΟ θα διοργανώσουν Θεματικά εργαστήρια ένα σε κάθε επαρχία  με στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και την ανταλλαγή απόψεων στα πιο κάτω υπό συζήτηση θέματα:

 

1η Θεματική: Συμβίωση Ε/Κ και Τ/Κ

Θα αναπτύξει τις βασικές αρχές συμβίωσης πολιτισμικών ομάδων, θα θίξει το θέμα των αγνοουμένων και θα εμπλέξει τους νέους σε διάλογο σε μια ενδεχόμενη λύση του κυπριακού προβλήματος

 

2η Θεματική: Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

Θα αναλύσει τα εργατικά δικαιώματα, θα παρουσιάσει τα δεδομένα της Κυπριακής οικονομίας όπως προκύπτουν μέσα από την πρόσφατη οικονομική κρίση, θα συζητηθούν τα σχέδια ενθάρρυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, καθώς θα ακουστούν οι απόψεις των νέων αναφορικά με την εργασιακή ανασφάλεια και  επαγγελματική αποκατάσταση

 

3η Θεματική: Κοινωνική Ένταξη

Θα αναπτύξει τα κυριότερα φαινόμενα που απασχολούν την Κυπριακή Κοινωνία, όπως η Φτώχεια, ο Κοινωνικός Αποκλεισμός, ο Ρατσισμός, οι Διακρίσεις, η Βία. Οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους αναφορικά με την έκταση των φαινομένων αλλά και με καλές πρακτικές για πρόληψη και περιορισμό τους

 

4η Θεματική: Δημιουργικότητα και Πολιτισμός

Θα αναδείξει την συμβολή του Πολιτισμού στην ανάπτυξη του αλληλοσεβασμού των δύο κοινοτήτων, στην ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας με το παράδειγμα των ιστορικών εργατικών αγώνων

 

  1. 3.       Παγκύπριο Δικοινοτικό Συνέδριο

Ο συντονιστής σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους θα διοργανώσει Παγκύπριο Συνέδριο με σκοπό να κωδικοποιηθούν τα αποτελέσματα των θεματικών εργαστηρίων και να καταλήξουν οι νέοι σε μια κοινή διακήρυξη θέσεων την οποία θα συζητήσουν με τους φορείς χάραξης πολιτικής. Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν όλοι οι νέοι που συμμετείχαν στα θεματικά εργαστήρια και θα εκλεγούν εκπρόσωποι από τις δύο κοινότητες που θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με αξιωματούχους

 

  1. 4.       Συναντήσεις με Φορείς

Η εν λόγω δραστηριότητα αφορά συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων Τ/Κ και Ε/Κ νέων και αξιωματούχων σε θέματα νεολαίας με σκοπό να εμπλακούν σε διαρθρωμένο διάλογο στη βάση της κοινής διακήρυξης θέσεων που θα προκύψει από τις εργασίες των θεματικών εργαστηρίων και του Παγκύπριου Συνεδρίου

 

  1. 5.       Τελική Διάσκεψη

Η τελική Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί κατά τη λήξη του έργου με σκοπό την ενημέρωση φορέων και οργανισμών αναφορικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων.

 

 

 

Read More