ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΥΣΥ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ύστερα και από την βελτίωση του Σχεδίου Ενίσχυσης των Χαμηλοσυνταξιούχων αλλά και τα προβλήματα που δημιουργούνται από στρεβλώσεις και αδικίες που έχουν δημιουργηθεί   και τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα που δέχεται καθημερινά η ΕΚΥΣΥ, έχει διαφανεί  ότι δυστυχώς  πάρα πολλοί συνταξιούχοι  που έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας , για διάφορους λόγους δεν έχουν υποβάλει   αίτηση με αποτέλεσμα να στερούνται του δικαιώματός της μικρής επιταγής, του χριστουγεννιάτικου  ή ενδεχομένως  και του πασχαλινού επιδόματος.

Η ΕΚΥΣΥ διευκρινίζει ότι  δικαιούχοι είναι  συνταξιούχοι  που έχουν  ετήσια εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας. Το όριο της φτώχειας είναι 10,324 ευρώ  στη περίπτωση του ενός ατόμου και 15,486 ευρώ για νοικοκυριό 2 ατόμων. Με βάση πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού συμβουλίου  έχει τεθεί και κριτήριο για τις καταθέσεις στις τράπεζες οι οποίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 100 χιλιάδες ευρώ.  Το κριτήριο αφορά μόνον τις νέες αιτήσεις .

H αίτηση που θα πρέπει να συμπληρωθεί είναι για παροχή επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα ή και Ε.Ε.Ε.-(Έντυπο ΕΕΕ5.v2- γκρίζου χρώματος και ΕΕΕ8.v2)

Διευκρινίζουμε  ότι  όσοι συνταξιούχοι  παίρνουν την μικρή επιταγή δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.

Γενικές πληροφορίες

Για τον υπολογισμό του εισοδήματος του νοικοκυριού, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους όλων των ατόμων, που αποτελούν το νοικοκυριό τα οποία προέρχονται από: συντάξεις οποιασδήποτε μορφής και από οποιαδήποτε πηγή, εντός και εκτός Κύπρου, το Πασχαλινό επίδομα, απασχόληση μισθωτού ή αυτοτελώς εργαζομένου, εισπρακτέα ενοίκια, τόκους, μερίσματα, επιδόματα (Ορφάνιας, Ασθενείας, Ανεργίας, Μητρότητας, Σωματικής Βλάβης, Τέκνου, Φοιτητική Χορηγία), Ειδική μηνιαία σύνταξη Παθόντων. Για τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη για πρώτη φορά εντός του έτους υποβολής της αίτησης, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα, οι συντάξεις και τα λοιπά εισοδήματα του ιδίου έτους και θα υπολογίζονται με αναγωγή των μηνιαίων εισοδημάτων στο σύνολο του έτους.

Σε περίπτωση ύπαρξης ουσιώδους διαφοροποίησης του εισοδήματος κατά το έτος καταβολής του επιδόματος σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος, όπως για παράδειγμα λόγω διακοπής ή έναρξης απασχόλησης ή και έναρξη καταβολής νέας σύνταξης ή και διαφοροποίηση της σύνθεσης του νοικοκυριού, δύναται να λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του τρέχοντος έτους εφόσον υποβληθούν τα αναγκαία παραστατικά που να τεκμηριώνουν τη διαφοροποίηση, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη μόνο καθόσον αφορά το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος.

Το εισοδηματικό όριο για την παροχή του επιδόματος καθορίζεται με βάση τον αριθμό των ατόμων του νοικοκυριού. Για Νοικοκυριό ενός ατόμου το εισοδηματικό όριο έχει καθοριστεί για το 2021 σε €10.324. Για κάθε επιπρόσθετο πρόσωπο στο νοικοκυριό ηλικίας άνω των 14 ετών το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 50% και για κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 14 ετών αυξάνεται κατά 30%.Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται αφού ληφθούν υπ’ όψη τα συνολικά εισοδήματα του νοικοκυριού και είναι κλιμακωτό, ούτως ώστε να παρέχεται μεγαλύτερο επίδομα σε νοικοκυριά συνταξιούχων με χαμηλότερα εισοδήματα.

Για οποιαδήποτε βοήθεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα γραφεία της ΕΚΥΣΥ σε όλες τις πόλεις ή στις τοπικές επιτροπές της Οργάνωσης.

ΕΚΥΣΥ

26.3.2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ