ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΓ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2021-2027

Προς
Γενικό Διευθυντή
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
Και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λευκωσία

Υπόψη κα Ερατώ Παπαϊωάννου

Κύριε

Θέμα: Νέα Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγείας στην Εργασία 2021-2027

Τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την προστασία των εργαζομένων. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε οπισθοχώρηση στα θέματα ασφάλειας και υγείας τόσο σε ότι αφορά την έγκαιρη και ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνου, τις επενδύσεις σε προστατευτικά μέτρα και εξοπλισμό, στην κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων στα θέματα ασφάλειας και υγείας όπως και στα ζητήματα ελέγχου και συμμόρφωσης με τη νομοθεσία με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξητική τάση στα εργατικά ατυχήματα.

Η Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία για την περίοδο 2021-2027 πρέπει να στοχεύει σε συγκεκριμένους αλλά ταυτόχρονα και φιλόδοξους στόχους αν πραγματικά θέλουμε να αλλάξουν δραστικά και προς το θετικότερο τα δεδομένα στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας.

Δυστυχώς η προτεινόμενη Στρατηγική δεν διαπνέεται από αυτό το πνεύμα. Η ΠΕΟ θέλοντας να συμβάλει στη δημιουργία μιας συνεκτικής στοχευμένης αλλά ταυτόχρονα φιλόδοξης στρατηγικής υπέβαλλε συγκεκριμένες προτάσεις στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας οι οποίες δυστυχώς ελάχιστα λήφθηκαν υπόψη στο έγγραφο που διαμορφώθηκε.

Καταθέτουμε ξανά τις εισηγήσεις μας στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Στρατηγική στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα:
1. Θεσμικό πλαίσιο
– Αναφορικά με τη λειτουργία του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας πιστεύουμε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του και από όργανο έκφρασης απόψεων να λαμβάνονται αποφάσεις και να ελέγχεται η υλοποίηση τους.
– Επίσης το συμβούλιο πρέπει να τυγχάνει ενημέρωσης για τις διερευνήσεις των εργατικών ατυχημάτων, ειδικά των θανατηφόρων. Στόχος αυτής της ενημέρωσης είναι από τη μια η ύπαρξη μεγαλύτερης διαφάνειας και παράλληλα μέσα από την αξιολόγηση των δεδομένων που οδηγούν στα εργατικά ατυχήματα έγκαιρα και συλλογικά να αποφασίζουν μέτρα και δράσεις για μη επανάληψη τους.
2. Νομοθετικό πλαίσιο
– Ενίσχυση του παρόντος νομοθετικού πλαισίου με τέτοιο τρόπο που να βελτιωθεί η προστασία των μελών των επιτροπών ασφάλειας. Αυτό θα αποτελέσει κίνητρο στη συμμετοχή των εργαζομένων σ’ αυτές.
– Να εξεταστούν νομοθετικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη σκόνη.
3. Υποστηρικτικοί θεσμοί
– Να πραγματοποιηθεί παγκύπρια εκστρατεία με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων για τη σύσταση και αποτελεσματική λειτουργία των επιτροπών ασφάλειας και υγείας.
4. Επιτήρηση της Υγείας
– Να γίνει χρονοδιάγραμμα και επιλογή των επαγγελμάτων που πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα επιτήρησης της υγείας στα χρονικά πλαίσια που καλύπτει η στρατηγική.
– Να επιδιωχθεί όπως ο κατάλογος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας με τις επαγγελματικές ασθένειες ταυτοποιηθεί με τον κατάλογο των κοινωνικών ασφαλίσεων. Σήμερα προκαλούνται προβλήματα αφού μια αναγνωρισμένη επαγγελματική ασθένεια του καταλόγου του Τ.Ε.Ε. δεν είναι στον κατάλογο των κοινωνικών ασφαλίσεων.
5. Ενσωμάτωση σε άλλους τομείς πολιτικής
– 7.2. Να γίνει νομοθετική ρύθμιση όπως η εκπαίδευση των νεοεισερχομένων στην απασχόληση σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία να είναι υποχρεωτική.
– Σε επαγγέλματα υψηλού κινδύνου ( π.χ. οικοδομική βιομηχανία ) να είναι υποχρεωτική εκπαίδευση στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας για τους εργαζόμενους του κλάδου.

Ελπίζουμε με τις εισηγήσεις μας να συμβάλουμε στην έγκριση μιας τέτοιας στρατηγικής, που τα αποτελέσματα της με τη λήξη της να αποτιμηθούν θετικά για το καλό των εργαζομένων.

 

Με εκτίμηση

 

Πάμπης Κυρίτσης
Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ