Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων από την επεξεργασία. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτική από τις 26 Μαΐου 2018.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Με βάση το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, οι βασικές έννοιες των προσωπικών δεδομένων και η επεξεργασία τους παρατίθενται παρακάτω:

(1) «προσωπικά δεδομένα»: κάθε πληροφορία που σχετίζεται με φυσικό πρόσωπο ταυτοποίησης ή αναγνώρισης («υποκείμενο δεδομένων») · ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για τους φυσικούς, φυσιολογικούς, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου ·

(2) «επεξεργασία»: κάθε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, είτε αυτοματοποιούνται είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση , διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη με διαβίβαση, διάδοση ή διάθεση με άλλο τρόπο, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία(ΠΕΟ) συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα Υποκειμένων – Φυσικά Πρόσωπα αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και για σκοπούς όπως ορίζονται στα σχετικά Άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Για περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Θεμάτων, Η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία(ΠΕΟ)  απαιτείται να ζητήσει τη σχετική συναίνεση τέτοιων Θεμάτων.

Δικαιώματα  Προσωπικών Δεδομένων

Τα Θέματα σύμφωνα με τα άρθρα 12-23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, έχουν δικαιώματα:

  • Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα
  • Διόρθωση Προσωπικών Δεδομένων
  • Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων
  • Περιορισμός της επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Φορητότητα Προσωπικών Δεδομένων
  • Δικαίωμα Περιορισμού

Κατά συνέπεια, κάθε Υποκείμενο  μπορεί να επικοινωνήσει με την Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία(ΠΕΟ) Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους, ασκώντας έτσι τα δικαιώματά του βάσει της Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία(ΠΕΟ)

Αρχέρμου 29  1045 Λευκωσία  Τ.Κ. 21885 – 1045 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: + 357 22866400

Φαξ: +357 22866512

e-mail: [email protected]

Εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία(ΠΕΟ)εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες και πολιτικές για την αντιμετώπιση θεμάτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 679/2016. Ο σκοπός των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών μας είναι:

  • Πλήρης νομιμότητα στη συλλογή & επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
  • Διευκόλυνση των θεμάτων όταν και εάν επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους
  • Συνεχής και συνεπής συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία(ΠΕΟ)στις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές της:

Έχει διορίσει υπεύθυνους προστασίας δεδομένων με όλες τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και ρόλους που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 με καθήκον την εποπτεία, συντονισμό και παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και αναφορά τυχόν περιστατικών στην αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Έχει πραγματοποιήσει πλήρη ανάλυση των λειτουργιών και των σχέσεών της στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων που οδήγησαν στη δημιουργία του σχετικού Μητρώου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ ) 2016/679. Επιπλέον, σχεδιάζεται να επανεξετάζει περιοδικά την παραπάνω ανάλυση προκειμένου να εντοπίζει τυχόν αλλαγές και να τις χειρίζεται κατάλληλα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Ενημερώνει τακτικά και εκπαιδεύει το προσωπικό της να χειρίζεται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να παρακολουθεί τακτικά την απόδοση των διαδικασιών και των πολιτικών της. Σκοπός της ευαισθητοποίησης του προσωπικού της είναι η συνεπής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Υλοποιεί κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, όπως φυσικά και λογικά μέτρα ασφαλείας, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, κακόβουλο λογισμικό, διαχείριση αλλαγών και ασφάλεια προμηθευτών και προμηθειών. Στο πλαίσιο των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, και για τη συνεχή βελτίωσή τους, εφαρμόζει κατάλληλες μεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνου για την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων.

Εάν κατά την υποβολή του παραπόνου του το υποκείμενο νιώθει ότι αδικήθηκε από μέρους της Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία(ΠΕΟ) ή εάν έχει αμφιβολίες για την έκβαση του αιτήματός του, μπορεί να το υποβάλει και γραπτώς στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην πιο κάτω διεύθυνση:  

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

Ιάσονος 1, 2ος όροφος  

1082 Λευκωσία  

ΤΘ 23378  

1682 Λευκωσία  

Τηλ.: 22818456 Αρ. Φαξ: 22304565  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]