ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΓ ΠΕΟ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

16 Μαρτίου 2020

Κύριο Θεοδόση Τσιόλα

Γενικό Διευθυντή

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Συντονισμού και Ανάπτυξης

Θέμα: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η ΠΕΟ έχει καταθέσει με έγγραφο με ημερ. 6/11/2020 το οποίο απέστειλε στον Υπουργό Οικονομικών σειρά εισηγήσεων για δράσεις και πολιτικές για συμπερίληψη στο πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο αυτό να λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός σμίκρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, στήριξης των εργαζομένων, καταπολέμησης της απορρύθμισης της εργασίας, ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής και για δημιουργία μας προοπτικής πιο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος των πολλών (το έγγραφο σας επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά).

Από την μελέτη των προσχεδίων που μας έχετε αποστείλει προκύπτει ότι, στα διάφορα κεφάλαια πέραν από τις προτεινόμενες για χρηματοδότηση δράσεις, έχουν περιληφθεί και σειρά μεταρρυθμίσεων (τοπική αυτοδιοίκηση, μετάβαση στη ψηφιοποίηση, τηλεργασία, πράσινη φορολογία κ.λ.π.).  Η ΠΕΟ θα ήθελε να διασαφηνίσει για ακόμη μια φορά ότι δεν αποδέχεται εκ προοίμιου θεσμικές αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν το πλαίσιο εργασίας των εργαζομένων.  Τέτοια ζητήματα απαραίτητα πρέπει να τίθενται για συζήτηση στα όργανα τριμερούς διαλόγου και οι οποιεσδήποτε αλλαγές να είναι αποτέλεσμα συμφωνίας.

Σ’ ότι αφορά τα προτεινόμενα στο προσχέδιο σας υποβάλλουμε εισηγήσεις και παρατηρήσεις που άπτονται του κεφαλαίου 5 – Labour Market, Education and Human Capital.

  • Σ’ ότι αφορά τον στόχο για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχείας δεξιοτήτων μεταξύ της εκπαίδευσης και εργασίας παρατηρούμε ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην ανάγκη απόκτησης των πρότυπων επαγγελματικών προσόντων όπως και στην ανάγκη θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής κατοχής των ΠΕΠ.
  • Component 5.2. Labour Market

Απουσιάζουν οι οποιεσδήποτε αναφορές σε μέτρα τα οποία να προστατεύουν την εργασία και ειδικότερα μέτρα τα οποία να καταπολεμούν την φθηνή και αρρύθμιστη εργασία, όπως η υποχρέωση εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η εισαγωγή μηχανισμού καθιέρωσης ελάχιστων μισθών και δικαιωμάτων για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο που τίθεται για ένταξη των γυναικών και των νέων στην απασχόληση η μη εισαγωγή μέτρων προστασίας της εργασίας ουσιαστικά θα οδηγεί σε μη αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.

  • Τα μέτρα για βελτίωση της διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας σε δομές φροντίδας από την βρεφική μέχρι τη σχολική ηλικία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την ένταξη των γυναικών στην απασχόληση και για στήριξη των νέων οικογενειών. Ως εκ τούτου συμφωνούμε με τον στόχο που τίθεται.

Σ’ ότι αφορά τις προτεινόμενες δράσεις όμως, θεωρούμε ότι το μέτρο για επέκταση της υποχρεωτικής δωρεάν προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 ετών, θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσα από τις δημόσιες δομές εκπαίδευσης και όχι μέσα από διαδικασίες που προωθούν την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, παρέχοντας ισότιμη καθολική πρόσβαση σ’ όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας.

  • Επιπρόσθετα σ’ ότι αφορά τα βρέφη, τα παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών και τα παιδιά σχολικής ηλικίας, πέραν από τις δομές που προτείνονται να δημιουργηθούν με αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εισηγούμαστε την εισαγωγή σχεδίου επιδότησης τροφείων με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Με εκτίμηση

Πάμπης Κυρίτσης

Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ