ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ

Η Συντεχνία Εργατοϋπαλλήλων, Βιομηχανίας, Εμπορίου, Τύπου-Τυπογραφείων και Γενικών Υπηρεσιών Κύπρου Π.Ε.Ο. υπέγραψε την Τετάρτη 06/11/2019 συλλογική σύμβαση με την Εταιρεία THERMOSOLAR IFM J.V. που ρυθμίζει τους όρους εργασίας και μισθοδοσίας του προσωπικού.

Η Συντεχνία μαζί με την αντίστοιχη της ΣΕΚ και τη Συντεχνία Ημικρατικών Υπαλλήλων της ΠΕΟ έχουν θέσει στόχο οι εταιρείες που αναλαμβάνουν έργα στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα, να εφαρμόζουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε και θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνεται με όλες τις εταιρείες που αναλαμβάνουν έργα του δημοσίου, όπως άλλωστε προβλέπεται στους σχετικούς πρότυπους κανόνες. Η υποχρέωση των εργοδοτών για εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων είναι αναγκαία για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι από αθέμιτες πρακτικές προσφοροδότησης, να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα τους και να μην γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Η συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε, καθορίζει το ωράριο εργασίας του προσωπικού, την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας, τις αργίες, τις ετήσιες άδειες, το ταμείο προνοίας, διάφορα επιδόματα και τους μισθούς πρόσληψης.

Ωφελήματα και δικαιώματα που ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να απολαμβάνει χωρίς να δέχεται εκπτώσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ